Fénysugár Fejér Megyei Mentálhigiénés Betegek Egyesülete

Original Digitális objektum not accessible

Azonosítási adatcsoport

Entitás típusa

Szervezet/testület

Kitüntetett névalak

Fénysugár Fejér Megyei Mentálhigiénés Betegek Egyesülete

Párhuzamos névformák

Egyéb szabvány szerinti névalak(ok)

Más névformák

A szervezetek/testületek egyedi azonosítói

Leírási adatcsoport

Létezés időköre

Története

Az egyesület 1998. februárban alakult 10 fővel, bírósági bejegyzése ugyanezen év szeptemberében történt. Az egyesület tagsága kizárólag a pszichiátria felhasználója illetve volt felhasználója. Az egyesület célja, hogy a pszichiátriai betegségben szenvedők érdekeit képviselje, tájékoztassa a sorstársaikat érintő jogi és más őket érdeklő kérdésekben, véleményt nyilvánítson, javaslatokat tegyen az őket érintő kérdésekben.
Elnöke Karácsony Erika

Helyek

Jogi helyzete

Funkció, foglalkozás, tevékenység

Feladatkör, hatáskör

ALAPSZABÁLY
I. fejezet
Az egyesület neve és székhelye

 1. Az egyesület neve: FÉNYSUGÁR Fejér Megyei Mentálhigiénés Betegek Egyesülete

 2. Az egyesület székhelye 8000 Székesfehérvár, lll. Béla király tér 1.
  II. fejezet
  Az egyesület célja, feladatai

 3. Az egyesület célja: a mentálhigiénés betegségben szenvedõk önkéntes összefogása abból a célból, hogy a tagok érdekeit képviselje az állami és társadalmi szervek felé, elõsegítve a tagok társadalmi, gazdasági rehabilitációját, életminõségének javítását.

 4. Az egyesület feladatai
  2.1. A tagokat érintõ jogi és egyéb kérdésekben véleményt nyilvánít, javaslatokat tesz érdekükben az állami és társadalmi szerveknek, intézményeknek.
  2.2. Küzd, segítséget nyújt a rászoruló tagok munkába állításáért, elõsegíti az erre irányuló törekvéseket.
  2.3. Ellátja a rászoruló tagok helyzetébõl adódó különleges érdekvédelmi feladatokat.
  2.4. Rendszeres tanácsadási, felvilágosítási feladatokat lát el. (Hivatalos ügyek intézéséhez való segítségnyújtás.)
  2.5. Kapcsolatot tart fenn a pszichiátria területi egységeivel, segít az utógondozásban.
  2.6. Küzd a lelki sérültekkel és a rehabilitáltakkal szemben megnyilvánuló elõítéletek ellen.
  2.7. Közösségi és szabadidõs programokat szervez.
  2.8. Támogat és szervez minden olyan tevékenységet, amellyel az egyesület céljának megvalósítása elõsegíthetõ.
  2.9. Elõadásokat szervez, szociális vásárokat rendez, igény szerint klubnapot, közös, kötetlen beszélgetéseket tart. Kapcsolatot kezdeményez és tart hasonló civil szervezetekkel. Fontos a helyi önkormányzattal való kapcsolattartás, a város életébe való bekapcsolódás.
  III. fejezet
  Az egyesület szervezeti felépítése

 5. Az egyesület szervei
  a) Közgyûlés
  b) Elnökség
  c) Ellenõrzõ Bizottság

 6. Az egyesület közgyûlése

2.1. Az egyesület legfõbb szerve a közgyûlés. A közgyûlés a tagok összessége.

2.2. A közgyûlést évente legalább egyszer össze kell hívni.

2.3. A közgyûlést az elnökség hívja össze. Össze kell hívni a közgyûlést, ha a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével kívánja.

2.4. A tagokat a közgyûlés idõpontjáról, tervezett napirendjérõl 10 nappal elõbb értesíteni kell.

2.5. A közgyûlést az elnök, vagy valamelyik elnökségi tag, akadályoztatás esetén a közgyûlés által választott személy vezeti.

2.6. A kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a.) Alapszabály megállapítása és módosítása.

b.) Az évi költségvetés meghatározása.

c.) Az ügyintézõ szerv évi beszámolójának elfogadása.

d.) A társadalmi szervezet más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgy szintén feloszlásának kimondása.

e.) Elnökség és ellenõrzõ bizottság megválasztása.

f.) Pénzügyi beszámoló elfogadása.

2.7. A közgyûlésrõl jegyzõkönyvet kell készíteni, amelyet a jegyzõkönyvvezetõ, a közgyûlés által választott két hitelesítõ tag és a levezetõ elnök ír alá. A közgyûlés határozatképes, ha a tagoknak több mint a fele + 1 fõ részt vesz. A szabályosan összehívott közgyûlés határozatképtelensége miatt, ugyanazzal a napirenddel összehívott közgyûlés határozatképes a megjelent tagok számára való tekintet nélkül.

2.8. A közgyûlés határozatait egyszerû szótöbbséggel hozza. Az elnökség választása a benyújtott javaslat alapján nyílt szavazással történik.

2.9. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet. Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.

 1. Az elnökség

3.1. A két közgyûlés közötti idõszakban az elnökség látja el az egyesület irányítását, vezetését.

3.2 Az elnökség 3 tagból áll: elnök, titkár, gazdasági felelõs.

3.3 Az elnökség az alapszabály és a közgyûlés határozatainak megfelelõen irányítja az egyesület tevékenységét, a határozatok végrehajtásáról és egyéb munkájáról beszámol a közgyûlésnek.

3.4. Az elnökség látja el a gazdálkodással és a pénzforgalommal kapcsolatos feladatokat.

3.5. Az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyûlés kizárólagos hatáskörébe.

3.6. Az elnökség munka- és ügyrendjérõl saját maga dönt.

3.7. Az elnökség akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van, Hatáskörébe tartozó kérdésekben egyszerû szótöbbséggel határoz.

3.8. Az egyesületet az elnök képviseli.

 • felelõs az egyesület alapszabályszerû mûködéséért,

 • gyakorolja a részére biztosított utalványozás jogát,

 • intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyûlés, vagy más szerv, illetve más tisztségviselõ hatáskörébe.

3.9. Bankszámla felett való rendelkezésre az elnök az Elnökség bármely tagjával együttesen jogosult.

 1. Az Ellenõrzõ Bizottság

4.1. A bizottság 3 tagú, soraiból elnököt választ.

4.2. Feladata: ellenõrizni az egyesület gazdálkodását, a rendelkezésre álló eszközök rendeltetésszerû és gazdaságos felhasználását.

4.3. A bizottság munkarendjét maga határozza meg.

4.4. Az ellenõrzõ bizottság akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. Hatáskörébe tartozó kérdésekben egyszerû szótöbbséggel határoz.

 1. A bizottságok munkájukról az elnökségnek évente, a közgyûlésnek szintén évente kötelesek beszámolni.

IV. fejezet

Az egyesület tagsága

Az egyesületnek tagja lehet minden olyan nagykorú, magyar állampolgár, aki valamely mentálhigiénés betegségben szenved, egyetért az egyesület célkitûzéseivel, és részt kíván venni az egyesület munkájában.

 1. A tagok jogosultak az egyesület munkájában részt venni, javaslatokat, indítványokat tehetnek az egyesület szervei felé.

 2. A tagok belépési nyilatkozattal teszik hivatalossá belépésüket az egyesületbe, alá-írásukkal hitelesítve. A tagokat az elnökség nyilvántartásba veszi.

 3. A tagdíj éves összegérõl a közgyûlés dönt, melyet teherbíró képesség alapján a tagok befizetnek részletben, vagy egy összegben, 1/ 4 évenként, illetve 1 évben 1 alkalommal.

 4. Az egyesületbõl kizárandó az a személy, aki az egyesület céljaival és érdekeivel, vagy az alapszabály rendelkezéseivel ellentétes, vagy azt, gátló mûködést fejt ki. Kizárást bármely tag kezdeményezhet, a döntést a közgyûlés hozza. Kizárás csak fegyelmi határozattal rendelhetõ el. Ezt a határozatot az érintett tag a tudomására jutásától számított 30 napon belül a Bíróság elõtt megtámadhatja.

V. fejezet

Záró rendelkezések

 1. Az egyesület gazdálkodására a társadalmi szervezetekre vonatkozó gazdasági szabályok az irányadók.

 2. A munkáltatói jogokat az elnökség, illetve az általa megbízott személy gyakorolja.

 3. Az egyesület a tagok által önkéntesen létrehozott önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkezõ szervezet.

 4. Politikai pártokat nem képvisel, pártoktól semmiféle támogatást nem fogad el, az országgyûlési képviselõ jelöltet nem indít, és nem támogat.

 5. A különbözõ gazdasági tevékenységek, jótékonysági elõadások, szociális vásárok, pályázatok benyújtása eredményeként elért összegek kizárólag az egyesület céljainak eléréséhez, elõmozdításához, fenntartásához használhatók fel.

 6. Az egyesület megszûnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetõleg megszûnésének megállapításával. Az egyesület megszûnése esetén vagyonáról - a hitelezõk kielégítése után a közgyûlés dön

Szervezeti felépítés/geneológia

Az egyesület szervei
a) Közgyûlés
b) Elnökség
c) Ellenõrzõ Bizottság

Általános kontextus

Kapcsolatok adatcsoport

Kapcsolódási pontok adatcsoport

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Elfoglaltságok

Ellenőrző adatcsoport

Iratképző azonosítója

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének, felülvizsgálatának és törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Karbantartási figyelmeztetések

 • Vágólap

 • Exportálás

 • EAC

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó helyek