Váci Kegyes Tanítórendi Gimnázium Sportkör Evezős Szakosztálya

Original Digitális objektum not accessible

Azonosítási adatcsoport

Entitás típusa

Szervezet/testület

Kitüntetett névalak

Váci Kegyes Tanítórendi Gimnázium Sportkör Evezős Szakosztálya

Párhuzamos névformák

Egyéb szabvány szerinti névalak(ok)

Más névformák

A szervezetek/testületek egyedi azonosítói

Leírási adatcsoport

Létezés időköre

1938 - 1944

Története

1938-ban a VSE Evezős Osztálya különböző nehézségek miatt csónakházát eladni kényszerült; a gimnáziumnak a Rendfőnök úr és a VKM. nagyarányú segítségével és a város jóindulatú támogatásával sikerült a csónakházat megszerezni egész csónakállományával és felszerelésével; együtt. Most már megvolt a lehetőség, hogy a VSE által megteremtett, sikerekben gazdag víziéletet a gimnázium újra feltámassza.
Négy tanár vállalkozott rá, hogy a diák-evezést a legszélesebb alapokon megszervezi: vitéz Erdélyi János, a Sportkör vezető tanára, Szemenyei László és Kolos István, a vízicserkészek vezetői és Váry Gábor, az intézet fiatal, buzgó új testnevelési tanára,! volt versenyevezős. Megalakult a Sportkör Evezős Szakosztálya,
A jó szervezettség, a gyönyörű csónakház és a hatalmas csónakállomány — 24 db. — vonzóereje csakhamar 87 működő tagot hívott a szakosztályba.
A csónakház megszerzése óriási fejlődést jelentett: előző .évben 32 tagja volt az Evezős Szakosztálynak, 1200 km-t tettek -meg; a folyó tanévben június 17-ig 87 tag (köztük 16 versenyevezős) összesen 10,204 km-t evezett.

Helyek

Vác

Jogi helyzete

Funkció, foglalkozás, tevékenység

Feladatkör, hatáskör

Szervezeti felépítés/geneológia

A Váci Kegyestanítórendi Gimnázium Sportkörének Evezős Szakosztálya.
SZABÁLYZAT

 1. A Szakosztálynak tagja a gimnázium minden tanulója.
 2. A Szakosztály tagsági díja 2.— pengő.
 3. Akik a tagokat megillető jogokat és kedvezményeket igénybe akarják venni, szüleiktől nyilatkozatot hoznak: »Igazolom, hogy fiam, N. N. úszni tud; Fiam hibájából eredő károkért és balesetekért felelősséget vállalok.«
 4. A Szakosztály vezetősége:
  a) Szakosztályvezető elnök. Irányítja a Szakosztály működését, gondoskodik a Szabályok megtartásáról, összehívja a közgyűlést, ezen beszámol a Szakosztály munkájáról. Indokolt esetben a vezetőtanárok távollétében pénzutalványozási joga van összesen 30.— pengőig, ezért felelősséget vállal.

b) Müveieiő. A versenyzéssel kapcsolatos ügyekben á vezetőtanár segítségére van. Az elnököt mindenben helyettesíti.
c) Háznagy. Felügyel az öltözők és hangár rendjére, edzések előtt befőttet. A háznagy rendelkezéseit minden tag köteles teljesíteni. Az elnök és művezető távollétében tisztjükben helyettesíti őket.
d) Szertáros. Felügyel a hajók, az összes külső és belső felszerelés rendjére, gondoskodik a hajók leltáráról, vezeti a javítási naplót.
e) Pénztáros. A Szakosztály pénzét kezeli, a tagdíjakról kimutatást vezet, utalványozásra a kifizetéseket eszközli (önállóan azonban nem eszközölhet kifizetéseket). Az őszi közgyűlésen beterjeszti a zárszámadást.
f) Túrakönyv-kezelő. Gondoskodik a túrakönyv rendbentartásáról
g) Titkár. Végzi a Szakosztály összes ügykezelési teendőit, a vezetőtanár utasítására összehívja a tisztíkari gyűlést.
h) Jegyző. Vezeti a közgyűlések ás tisztikar! gyűlések jegyzőkönyveit.
Az összes tisztviselőket a vezetőtanár nevezi ki. Nyolcadikosok a tavaszi
idényben nem lehetnek tisztviselők.

 1. A Szakosztály évente kétszer, tavasszal és ősszel közgyűlést tart, amelyen a tisztviselők beszámolnak végzett munkájukról. A (közgyűlésen minden tagnak joga van megjelenni.
 2. A vezetőtanár — a szükséghez képest — a titkár útján Összehívja a tisztikari gyűlést.
  1 A hurok jártasságuk szerint csoportokba vannak osztva és csak a jártasságuknak megfelelő csónakba ülhetnek be.
  a) Gyakorlott (jártas) evezős (VI—VIII. oszt. tanulói érhetik el) minden erre kijelölt hajóban önállóan evezhet.
  b) Felszabadított evezős (felsősök érhetik el) két gyakorlottal minden kijelölt hajóban; önállóan a kétpárevezős palánkos (Poseidon, Triton, Neptun) és a laposfenekű csónakokban járhat evezni.
  c) Evezős (III—IV. oszt. tanulói érhetik el) gyakorlottakkal, vagy fel- szabadítottakkal a kétpárevezős palánkos és a laposfenekű csónakokban evezhet; önállóan nem járhat vízre.
  d) Kezdő csak tanári vezetéssel járhat vízre. I
 3. Az evezős, felszabadító és jártassági vizsga időpontját és anyagát
  a Szakosztály hirdető tábláján közli a vezetőtanár. A vizsgák megállásáról a bizottság bizonyítványt állít ki. <
 4. Az osztály tagjai kötelesek az intézeti vagyont kímélni, károktól megóvni, a szerelvények használatánál kellő elővigyázattal eljárni; a károkat a károkozók kötelesek megtéríteni. A károkat be kell jegyezni a tiirakönyvbe és az egyik vezetőtanárnak azonnal személyesen jelenteni. A károk elhallgatása fegyelmi eljárást von maga után. Ha induláskor bármilyen rongálódást találunk a hajón, azonnal be kell jelenteni, és a hajót csak a jelentés megtétele után szabad használni. A tagok kötelesek a rangidős utasítása szerint minden alkalommal a használt helyiséget takarítani és rendbehozni.
 5. A használni szándékolt hajó a használat pontos idejének feltüntetésével a foglalási naplóban 24 órával előre bejegyezhető. A bejegyzés saját- kpzűleg aláírandó. A megjelölt időpont után fél órával igénybe nem vett hajót más is igénybe veheti. Egy tag egy időpontra csak egy hajót foglalhat.
 6. Hat órán túlterjedő, vagy Verőcén, illetve Sződön túli célú kirándulás csak vezetőtanári engedéllyel szervezhető.

A kirándulásokon és túrákon a rangidős evezős felelős a csónakért: ő tartozik a túrakönyv megfelelő rovatait kitölteni és aláírni, az esetleges kárt a károkozóval együtt jelenteni, a hajó helyes vízretételéről, kiemeléséről, lemosásáról, a hajó és szerelvény pontos elrakásáról gondoskodni. A hajó indulásától a kikötésig a mindenkori kormányosnak, egyébként pedig a rangidős evezősnek a tagok engedelmességgel tartoznak. Az engedelmesség megszegése fegyelmi eljárást von maga után.

 1. A csónakház előtti téren és a sétányon csak evezőstrikóban és evezősnadrágban szabad tartózkodni vagy átmenni, fürdőruhában nem. (Lent, a talpon fürdőruha is van engedélyezve.)
  Az öltözőszekrényeket elsősorban a gyakorlott evezősök kapják meg párosával, a fennmaradó szekrényeket a rangsorban utánuk'következők kapják. Mindenki csak a neki kijelölt szekrényt használhatja. A szekrénytulajdonosok kötelesek a szekrényüket lezárva tartani s a csónakházba hozott ruhadarabjaikat nevük kezdőbetűivel ellátni, értéktárgyaikat evezés idejére elzárni.
 2. A tagok vendégeket nem hozhatnak.
 3. A magáncsónak tárolási díját a vezetőtanár állapítja meg.
 4. A tagok kötelesek a csónakházban megforduló felnőttekkel szemben tisztelettudóan viselkedni, nekik előre köszönni, a Váci Piarista Diákszövetség Evezős Szakosztálya tisztviselőinek engedelmeskedni.
  (Forrás: Iskolai értesítők, Vác - Katolikus gimnázium, 1938)

Általános kontextus

Kapcsolatok adatcsoport

Kapcsolódási pontok adatcsoport

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Elfoglaltságok

Ellenőrző adatcsoport

Iratképző azonosítója

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének, felülvizsgálatának és törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Karbantartási figyelmeztetések

 • Vágólap

 • Exportálás

 • EAC

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó helyek