Showing 302 results

Archival description
Text
Advanced search options
Print preview Hierarchy View:

302 results with digital objects Show results with digital objects

Győr Szabad Királyi város tanácsának iratai, kamarai rendeletek (decrata cameralia)

A m. kir. udvari kamara Győr városához intézett rendeletei pénz és gazdaság ügyekben. Iratok: 1743-1836, névmutató: 1603-1836-ig terjednek. Rendezéskor az iratokat időrend szerint rendezték és sorszámozták. A későbben keletkezett iratokat is ugyanolyan rendszer szerint csatolták a sorozathoz.

Püspökvác Mezőváros Tanácsa Tanácsi iratok

Püspökvác törökkor előtti levéltári iratanyaga megsemmisült, az ezt követő korszak iratanyaga is részben elpusztult, részben erőteljesen és szakszerűtlenül többször is selejtezték. Az 1743-ig területileg és közigazgatásilag osztatlan Vác város levéltári anyagát sem a korábbi, sem a jelenlegi rendezés során nem választottuk el az ekkor alakuló Püspökvác (illetve Káptalanvác) iratanyagától. Az 1712 és 1769 között önálló jobbágyközség, Kisvác iratanyaga nem maradt fenn, de a település történetére vonatkozó kevés irat megtalálható az „anyaközség”, Püspökvác irataiban.

Püspökvác Mezőváros Tanácsának iratai

A török fennhatóság alól Vác 1686-ban szabadult fel végleg, ekkorra épületállománya teljesen romokban hevert, állandó lakossága nem volt, földjei parlagon. Az újjáépítő munkát azonnal megkezdték, de hadi események (Rákóczi szabadságharc), valamint természeti katasztrófák évtizedekig hátráltatták azt. Az 1731-es tűzvészt követően - melyben az akkor 229 belvárosi házból 198 leégett - kezdődtek meg a nagy püspöki építkezések. A XVIII. század második felére, az 1770-es évekre alakult ki a zömmel középkori alapokra épített barokk város.
A város újranépesülése részben a püspökök szervezett telepítő munkájának, részben spontán beköltözéseknek köszönhető. Az újjáépítést és a gazdaság talpra állítását célul kitűző püspök-földesurak különböző kedvezményekkel - ingyenes házhely, építőanyag, adókedvezmények - igyekeztek idecsalogatni a kizárólag katolikus telepeseket. A betelepülők zöme - a visszatelepülő magyarok mellett - német nyelvterületről érkezett, de csehek, morvák, szlovákok, szerbek, horvátok, sőt franciák és olaszok is jöttek. Ez a heterogén eredetű lakosság a XVIII. század végére vált öntudatos váci polgárrá. Fejlődésnek indult a mezőgazdaság - különösen a szőlőtermesztés - és a kézművesipar is.
A korra jellemző vallási békétlenség a városszerkezet alakulására is hatással volt. A török idők alatt protestáns hitre áttért lakosságot igyekeztek visszatéríteni a katolikus vallásra. A püspöki székvárosban 1712-ben Kollonich püspök megtiltotta a nem katolikusok szabad vallásgyakorlását. A reformátusok ezért a várostól északra fekvő területre költöztek, ahol Kisvác néven jobbágyfalut alapítottak, ami külön élt és működött 1769-ig.
Sajátos újabb kettősség a korabeli város felosztása a Püspökség és a Káptalan birtokjoga szerint. Megegyezés alapján a Káptalan - mint önálló testület - Vác földesúri jövedelmeinek 1/8 részét kapta volna, de perre került sor, mivel a püspöki uradalom nem fizette ezeket a jövedelmeket. A per a város tényleges felosztásával fejeződött be, a Káptalan az elmaradt összeg fejében megkapta a város és határa 1/8-ad részét. Ettől kezdve Káptalan-Vác külön közigazgatási egységet alkotott, külön tanáccsal, pecséttel, önálló céhszervezetekkel. Vác ikerváros lett, s a két mezőváros - Káptalan-Vác és Püspök-Vác - csak a közös ügyeket tárgyalva alkotott közös bizottságot.

Püspök-Vác Mezőváros

Váci Kerékgyártó Céh iratai

 1. kötet Mesterek nyilvántartása 1781–1855
 2. kötet Tanonclajstrom 1754–1833
 3. csomó Egyes személyekre vonatkozó iratok 1734–1863, é. n.
 4. csomó Keresztlevelek 1718–1859 A–Z
 5. csomó Iskolai bizonyítványok 1841–1863 C–W
 6. csomó Határozatok, kérvények 1830–1863
 7. csomó Számadások 1838–1852
 8. csomó Nyugták 1826–1863

Püspökvác Mezőváros Tanácsa Végrendeletek

A végrendeletek gyűjteménye számozatlan és számozott sorozatra oszlik. Az előbbibe több, a rendezésig felbontatlan végrendeletet is besoroltunk. A számozott sorozat nem követ szoros időrendiséget, mivel főként az 1850 előtti egy-két évtizedben több korábban keletkezett végrendeletet is utólag vettek nyilvántartásba. A számozott végrendeletekhez mutatót is készítettek. A végrendeletek másolati könyvei közül csak egy maradt fenn, de ebbe csak csekély számú végrendeletet másoltak be.
A vezetékneveket a ma előforduló formában adtuk meg, kivéve, ha ez nem volt megállapítható. Hasonlóan jártunk el a német nevekkel, melyeket a mai helyesírás szerint írtunk át, megadva az eredeti alakot is. S ha több változatban is előfordult egy-egy név, akkor zárójelben megadtuk az előforduló változatokat is. Zárójelben adtuk meg – ha megállapítható volt – a férj feleségének a nevét, amikor a házaspár nem együtt végrendelkezett.

Váci Kovács és Bognár Céh iratai

 1. kötet Céhszabályzat 1815
 2. irat Remekelési szabályok 1827
 3. kötet Céhjegyzőkönyv 1782–1871
 4. kötet Mesterek felvételének jkv. 1725–1759
 5. kötet Felszabadult tanoncok nyilv. 1727–1749
 6. kötet Molnár Máté vándorkönyve 1842
 7. irat Reichstein, Ludwig szabadulólevele 1858
 8. irat Webatovics József szabadulólevele 1862
 9. füzet Bonifert István tanoncigazolványa 1882
 10. csomó Egyes személyekre vonatkozó iratok 1727–1870 Cs–Sz + több személy
 11. csomó Keresztlevelek 1723–1829 B–Z
 12. csomó Iskolai bizonyítványok 1857–1871 K–V
 13. csomó Iparengedélyek 1864–1868 A–N
 14. csomó Vegyes iratok 1740–1839, .
 15. csomó Számadás befizetett pénzösszegekről 1781–1788
 16. csomó Nyugták 1808–1875

Váci Csizmadia Céh iratai

 1. kötet Céhszabályzat 1781 (Függőpecséttel)
 2. kötet Általános céhszabályzat 1828 „Közönséges céhbeli cikkelyek…”
 3. kötet Tanonclajstrom 1785–1874
 4. kötet Társpohár befizetések nyilvántartása 1818–1889
 5. füzet Csizmadia kölcsönös raktári egylet alapszabályzata é. n.
 6. füzet Jegyzék a temetkezési illetékekről, 1860
 7. irat Straub Jakab (Jakob) szabadulólevele 1783
 8. irat Borovatz Pál (Pavel) szabadulólevele, 1815
 9. irat Fischer Fülöp (Philipp) szabadulólevele, 1854
 10. csomó Keresztlevelek 1720–1834 A–W
 11. csomó Kérvények, határozatok 1759–1888 (Váci Csizmadia Ipartársulat is)
 12. csomó Álmesterek (kontárok) eltiltása mesterségük gyakorlásától 1794–1795
 13. csomó Horváth József remekelésével és mesterré fogadásával kapcsolatos iratok, 1845–1846
 14. irat Statisztika a váci irgalmasrendi kórház betegeiről, 1836–1837 (Nyomtatvány)

Váci Német Varga Céh iratai

 1. irat Céhszabályzat 1754
 2. kötet Céh-taggá fogadások jegyzőkönyve, 1728–1899
 3. kötet Tanonclajstrom 1731–1838
 4. kötet Tanonclajstrom folytatása 1838–1881
 5. füzet Felszabadított tanoncok jegyzéke, 1791–1848
 6. kötet Számadási könyv 1782–1849
 7. irat Steiser János (Johann) mesterlevele 1861.
 8. irat Borovatz Pál (Pavel)szabadulólevele, 1815 (Csak iratpótló!)
 9. irat Straub József szabadulólevele, 1828
 10. irat Lidermayer József szabadulólevele, 1858
 11. irat Sikrist Adam szabadulólevele, 1872
 12. irat Liptay József községi bizonyítványa, 1761
 13. irat Burján Samu püspöki uradalmi jószágkormányzó válasza Drexler Márton királyi céhbiztos levelére, 1782
 14. csomó Határozatok, kérvények 1805–1843
 15. csomó Számlák 1809, 1862

Váci Kőfaragó és Kőműves Céh iratai

 1. kötet Céh-taggá fogadások jegyzőkönyve, 1732–1877
 2. kötet Legények nyilvántartása 1802–1875
 3. kötet Felszabadult tanoncok jegyzéke, 1734–1883
 4. kötet Tanonclajstrom 1731–1891
 5. füzet Felszabaduló legényekre vonatkozó rendszabályok é. n
 6. kötet Pénztárkönyv 1818–1886
 7. kötet Számadási könyv 1851
 8. csomó 12 db mesterremek 1841–1868,
 9. kötet Spiszák (Spissák, Spitsák) József vándorkönyve, 1843
 10. irat Oravecz András útlevele 1845
 11. irat Mesterlevél minta é. n.
 12. irat Zoller Márton (Martin) szabadulólevele, 1734
 13. irat Mändl Antal (Anton) szabadulólevele, 1837
 14. irat Spiszák (Spissák, Spitsák) József szabadulólevele 1843
 15. irat Bergl András (Andreas) szabadulólevele 1870
 16. csomó Egyes személyekre vonatkozó iratok 1742–1872, 1883, A–Z,
 17. csomó Keresztlevelek 1752–1886 E–Z
 18. csomó Iskolai bizonyítványok 1848–1886 B–W,
 19. csomó Vegyes céhiratok 1754–1881, (Határozatok, kérvények, levelezés)
 20. csomó Számadások 1853–1872, 1880
 21. csomó Nyugták, számlák 1793, 1817–1882,
 22. irat Szerződés az irgalmas rendi kórházzal 1854
 23. irat A városi kórház javára adakozó személyek névsora 1872 (Nyomtatvány)

Váci Német Szabó Céh iratai

 1. kötet Tanonclajstrom 1858–1868
 2. kötet Felszabadult tanoncok jegyzéke, 1843–1873
 3. kötet Számadási könyv 1804–1878
 4. kötet Adóskönyv 1804–1873
 5. irat Roshinski János szabadulólevele 1860
 6. irat Paradeisser Mihály eltiltása új ruhák készítésétől 1755
 7. csomó Keresztlevelek 1738–1828, A-Z

Győr Szabad Királyi város tanácsának iratai, levelezés (litterae missiles)

A város hatóságához más hivataloktól különböző ügyekben érkezett megkereső levelek. Iratok: 1743-1847. Névmutató: 1758. A Litterae Missiles több (egymással időben párhuzamos) sorozatból áll. Ezek közül az első levéltár rendezéskor keletkezett mesterséges gyűjteményt kell kiemelni, melyhez névmutató is készítettek 1758-ban.

Győr város törvényszékének iratai, polgári perek iratai

Győr város törvényszéke üléseiről vezetett jegyzőkönyvek és a hozzájuk tartozó iratok és segédkönyvek tartoznak ebbe az iratsorozatba. Az anyag főképpen polgári pereket tartalmaz, bár kezdetben a bűnügyekről nem vezettek külön jegyzőkönyveket. Jegyzőkönyvek: 1760-1850-ig terjednek. Iktató: 1836 és 1857. Névmutató a jegyzőkönyvekhez: 1795-1812 és 1833-1842. 1843-1850-ig egybekötve a jegyzőkönyvekkel. Iratok: (polgári perek) 1600-1849. Névmutató az iratokhoz (Processus civiles): 1600-1849. Iratok: (Proccesus in Prothocollis reperibilis) XVII. sz. egy doboz. A győri püspöki, abdai és magyaróvári vámok ügyében vitt perek irományai: 1823-1825-ig egy dobozban találhatók. A győri püspökségtől 1846-ban megváltott vámok iratai, hozzákötve:
acta ad excessus teloniales pertinentia: 1782-1825-ig egy doboz. A jegyzőkönyvekben az egyes ügyek évenként újrakezdődő sorszámozással jelölve. A névmutatók a jegyzőkönyv lapszámára és a bejegyzések számára utalnak. 1794-ig és 1813-tól 1832-ig nincsenek mutatók. Az iratokat időrendbe szedték és folytatólagos sorszámozással látták el. Az iratok jelenleg 1-4964-ig futó sorszámmal vannak ellátva. Névmutatójuk csak az irat számára utal. A jegyzőkönyv és az ügyirat közötti összefüggés sehol nincs feltüntetve. A Processus in Proth. rep. sorozat iratai 1-43-ig sorszámozva.

Győr város törvényszékének iratai, büntetőperek iratai

Győr város törvényszékén bűnfenyítő ügyekben vezetett jegyzőkönyvek és bűnfenyítő ügyekben keletkezett iratok tartoznak 1720-1850-ig.
A jegyzőkönyvhöz mutató nincsen. Az iratok 1-297-ig terjedő sorszámozással vannak ellátva és egy doboz található 1825-1841 évjelzéssel ellátva. Ez utóbbi forrás együttes iratai nincsenek bevezetve a névmutatóba. A többi doboz irataihoz névmutató készült, amely az ügyben érdekelt felek neveit, az irat keletkezési évét és számát mutatja. A mutatóba fel nem vett fenyítő ügyek, és a „Missiles in criminalibus" feliratú iratdoboz iratai részben időrendben találhatók, részben rendezetlenek. Ezekhez mutató nincs.

Results 1 to 20 of 302